۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

تحصن، تظاهرات برای حمايت ازقيام شجاعانه مردم ايران - پاريس


برای حمايت ازقيام شجاعانه مردم ايران
برای آزادی زندانيان سياسی
برای توقف شكنجه واعدام
بپاخيزيم
روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه تظاهرات عظيم در تهران و ساير شهرهای بزرگ ايران يكبار ديگر لرزه مرگ بر ديكتاتوری مذهبی افكند. سركوب تظاهرات كه با تيراندازی به سوی مردم و به شهادت رساندن دست كم دو نفر و دستگيری های گسترده درتهران همراه بود نشاندهنده اوج درماندگی رژيم در مقابله با خواستهای دموكراتيك و آزاديخواهانه مردم ايران است.
به منظور افشای توطئه های رژيم درمانده و خنثی كردن آن، تا تحقق خواستهايمان به تحصن و تظاهرات مستمر در مقابل سفارت آخوندها در پاريس ادامه خواهيم داد.


شروع تحصن وتظاهرات از روز  : پنجشنبه ۱۷ فوريه ۲۰۱۱
زمان : از ساعت  ۱۰.۰۰ تا ۲۱.۰۰
مكان : ميدان اينا (پاريس ۱۶)
كميته حمايت از حقوق بشر در ايران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر