۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

هشياری نسبت به دامهای وزارت اطلاعات!

روز ١٨ تير، در حاليكه كاربران سايت بالاترين، روی اطلاع رسانی پيرامون جنبش دانشجويی در ايران متمركز بودند، يك لينك جنجالی، ظاهراً در حمايت از سازمان مجاهدين ارسال شد. اين لينك به نحوی ناشيانه و با استفاده از كلمات و فرهنگی كه به كلی با فرهنگ اين سازمان بيگانه بود، به تبليغ برای آن پرداخت، ناشيگری در اين لينك به حدی بود كه حتی طرفداران اين سازمان نيز در ابتدا از دادن رأی مثبت به آن خودداری كردند و بسياری نيز به آن رأی منفی دادند.
من شخصاً به دليل مشكوك بودن به اين لينك، به آن رأی منفی دادم. اما برخی از هواداران مجاهدين، حتما با اين استدلال كه اين كاربر جديدالورود و بی تجربه است، به آن رأی مثبت دادند.
اين كاربر دومين لينك خود را نيز امروز گذاشت. متأسفانه من به اين لينك رأی مثبت دادم و وقتی  به سراغ رای های داده شده این کاربر رفتم، متوجه شدم  که این کاربر در اولين روزهای ورودش به بالاترين به لينكهای دشمنان مجاهدين رأی مثبت میداده است؟!

 از اين تناقض آشكار، يعنی دادن رأی مثبت به لينكهايی در دو سر طيف، در دشمنی با سازمان مجاهدين از يك طرف، و در حمايت جنجالی از سازمان، از طرف ديگر، احساس كردم در دام يك فريب و دغلبازی موذيانه افتاده ام. احساس كردم به رأی من خيانت شده است.
من تا اندازه ای با ترفندهای وزارت اطلاعات آشنا بوده و هستم، به همين دليل به اولين لينك اين كاربر رأی منفی دادم، ولی بايد اعتراف كنم كه در اين مورد سادگی كردم و در چنين دامی افتادم. احساس كردم كه لازم است كاربران ديگری را كه چه به دليل مخالفت با سازمان مجاهدين به لينكهای اين كاربر رأی منفی داده اند و چه كسانی كه به دليل هواداری از مجاهدين به لينكهای اين كاربر رأی مثبت داده اند، از اين ترفند مطلع كنم.
من در اين نوشته به مأموران شناخته شده يا گمنام وزارت اطلاعات و ارتش سايبر
ی كه وظيفه شان را انجام می دهند، كاری ندارم، روی سخن من با كاربران صديقی است كه در پی اطلاع رسانی هستند، چه موافق و چه مخالف مجاهدين، وزارت اطلاعات تجارب زيادی در نفوذ به رسانه های مخالف دارد.  چندی پيش داستان مدحی را نيز شاهد بوديم. شما می توانيد موافق يا مخالف مجاهدين يا هر گروه ديگری باشيد، ولی مواظب باشيد در دامهای چيده شده توسط وزارت اطلاعات نيفتيد.

۱ نظر:

  1. دوباره این اکانت اشکان بسته شد! من که در کامنت‌های اشکان توهینی ندیدم، شاید هم چشم بصیرت ندارم!؟

    امیدوارم زودتر برگردی رفیق..

    پاسخحذف